7438171
xwrcGvHy8Stw0XOcM6k4Aq14fyqHRZl5JyVTzM1OwCXGp8GTGNAIqscaRimq1pW4
Thông báo chuyển đổi phần mềm quản lý nhà trường
Thông báo
0

Thông báo chuyển đổi phần mềm quản lý nhà trường

Thông báo chuyển đổi phần mềm quản lý nhà trường từ ngày 01/12/2014

Tư ngày 01/12/2014 trường tiến hành chuyển sang sử dụng phiên bản quản lý nhà trường mới tại địa chỉ http://vnedu.vn, mọi dữ liệu được nhập trên phần mềm mới. Cán bộ giáo viên nhà trường lưu ý kiểm tra, đối chiếu lại toàn bộ dữ liệu đã chuyển đổi từ cơ sở dữ liệu cũ sang phần mềm mới, nếu có bất kỳ sai xót nào không thể giải quyết được đề nghị các thầy cô thông báo lại để nhà trường xử lí.

- Các con điểm vẫn được thực hiện song song trên cả hai phần mềm cho đến khi tổng kết học kỳ I.