7438171
xwrcGvHy8Stw0XOcM6k4AoXrA3QiG2CxsNXt5D6GCq/DDvg87hcmJ3/QpcVjKavy
Lịch kiểm tra học kỳ I, năm học 2014-2015
Thông báo
0

Lịch kiểm tra học kỳ I, năm học 2014-2015

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I - CẤP THCS NĂM HỌC 2014-2015

Lớp 6; 7;8 

Ngày kiểm tra

Buổi

Môn - Lớp

Thời gian tính giờ làm bài

Thời gian làm bài

18/12/2014

Sáng

 

Ngữ văn lớp 6,7,8

Sinh học lớp 6,7,8

 

7h30’

9h30’

90 phút

45 phút

Chiều

 

Lịch sử lớp 6, 7, 8

Vật lý lớp 6, 7, 8

 

14h00’

15h15’

45 phút

45 phút

19/12/2014

Sáng

 

Toán lớp 6, 7, 8

Tiếng Anh 6; Địa 7; Hóa 8

 

7h30’

9h30’

90 phút

45 phút

Chiều

 

Địa lý lớp 6, 8 + Tiếng Anh 7

Tiếng Anh 8

 

14h00’

15h15’

45 phút

45 phút

*  Lớp 9:

Ngày kiểm tra

Thời gian tính giờ làm bài

Môn

Thời gian làm bài

23/12/2014

Sáng    7h 30'

Ngữ văn

90 phút

Sáng    9h 30'

Sinh học

45 phút

Chiều   14h 00'

Lịch sử

45 phút

Chiều   15h 30'

Vật lý

45 phút

24/12/2014

Sáng    7h 30'

Toán

90 phút

Sáng    9h 30'

Địa lý

45 phút

Chiều   14h 00'

Hoá học

45 phút

Chiều   15h 30'

Anh văn

45 phút