7438171
xwrcGvHy8Stw0XOcM6k4AoXrA3QiG2CxsNXt5D6GCq8y/jRQAJR0m|UA08V1b8vF
Một số hình thức kỷ luật
Nội quy
0
.

Một số hình thức kỷ luật

Một vài hình thức kỷ luật
A- HỌC SINH VI PHẠM ĐẠO ĐỨC, HỌC TẬP TUỲ THEO LỖI NẶNG NHẸ SẼ CHỊU MỨC KỶ LUẬT SAU ĐÂY:
1- Vi phạm lần thứ 1 về:
- Đạo đức (Vô lễ với thầy cô giáo, chửi bậy, đánh nhau…)
- Học tập (Bỏ tiết, không học bài, làm bài theo yêu cầu của thầy cô giáo, quay cóp, đi học muộn quá 2 lần…)
- Hình thức kỷ luật:
+ Cảnh cáo trước toàn lớp
+ Thông báo cho gia đình.
2- Vi phạm lần thứ 2 về những điều trên:
- Hình thức kỷ luật:
+ Cảnh cáo trước toàn trường (khối)
+ Hạ một bậc hạnh kiểm.
+ Thông báo cho gia đình
+ Đưa ra Hội đồng kỷ luật của khối.
3- Vi phạm lần thứ 3 về những điều trên:
- Hình thức kỷ luật:
+ Đưa ra Hội đồng kỷ luật của trường.
+ Đình chỉ học tập một thời gian.
B- VIỆC BẢO VỆ TÀI SẢN, GIỮ GÌN TRƯỜNG, LỚP.
* Học sinh:   - Làm hư hòng, đánh mất tài sản
+ Nhảy lên bàn ghế làm gãy đổ
+ Làm vỡ kính, hỏng cửa sổ, cửa ra vào, bóng đèn.
+ Bẻ cây, làm vỡ chậu hoa, cây cảnh
+ Ngồi lên xe giáo viên làm hỏng
* Sẽ chịu mức kỷ luật sau:
- Nếu vi phạm lần thứ 1:
+ Hình thức kỷ luật: Thông báo cho gia đình, PHHS phải đền và sửa chữa tài sản đã làm hỏng.
- Nếu vi phạm lần thứ 2:
+ Hình thức kỷ luật: Học sinh bị đình chỉ học tập, PHHS phải đền và sửa chữa tài sản đã làm hỏng.